jueves, 17 de octubre de 2013

MOCIÓ PARLAMENT DE CATALUNYA I LA QUERELLA ARGENTINA

Moció 47/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques públiques de memòria democràtica Tram. 302-00072/10

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 10 d'octubre de 2013, d'acord amb l'article 139 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques públiques de la memòria (tram. 302-00072/10), presentada pel diputat Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (reg. 38368), pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 38660) i pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 38668). 

Finalment, d'acord amb el que estableix l'article 139 del Reglament, ha aprovat la següent

Moció

1. El Parlament de Catalunya condemna solemnement totes les declaracions o activitats
que comportin qualsevol mena d’enaltiment, trivialització, exculpació o negació del
nazisme, el franquisme i la resta de règims feixistes, totalitaris i dictatorials, com a
impròpies d’una societat democràtica, i rebutja el reconeixement que va rebre la
Hermandad de Veteranos de la División Azul per la seva participació a l’acte celebrat l'11
de maig de 2013 a la caserna de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca (Baix
Llobregat).

2. El Parlament de Catalunya condemna les explicacions oficials que intentaven equiparar
l’Associació d’Aviadors de la República, que van defensar la legalitat democràtica, amb
una unitat que va ajudar el règim nazi d’Adolf Hitler.

3. El Parlament de Catalunya demana novament al Govern de l’Estat la substitució de la
delegada del Govern a Catalunya, en aquesta ocasió per haver participat en un acte
d’homenatge a la Hermandad Nacional de Veteranos de la División Azul i haver equiparat
els qui van lluitar per defensar l’Estat de dret representat per la Segona República amb
els qui s’hi van enfrontar. Aquesta petició es fa a l’empara de la Decisió marc
2008/913/JAI del Consell de la Unió Europea, relativa a la prohibició de les actituds de
negació o trivialització de crims contra la humanitat o del feixisme.

4. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l’Estat que compleixi les
recomanacions de la Comissió d’Experts per al Futur del Valle de los Caídos, lliurat al
ministre de la Presidència el 29 de novembre de 2011, per a convertir-lo en un lloc de
memòria de totes les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista posterior,
incloent-hi la recomanació que proposa que les restes del general Francisco Franco siguin
traslladades al lloc que designi la família o, si escau, al lloc que sigui considerat digne i
més adequat.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport tècnic i assessorament a les
famílies catalanes que desitgin retirar les restes de llurs familiars del Valle de los Caídos i
a fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per a fer-ho possible.

6. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l’Estat la devolució immediata dels
«papers de Salamanca» que resten pendents de retorn a Catalunya, en compliment dels
compromisos adquirits pel mateix Govern de l’Estat.

7. El Parlament de Catalunya insta al Govern a cooperar amb tots els organismes judicials
internacionals que investiguin crims contra la humanitat comesos durant la dictadura
franquista, en aplicació del principi de justícia universal, i especialment a donar suport a
la querella que es tramita a l'Argentina per les víctimes catalanes.

8. El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport a l’acció jurídica en el procediment
que es tramita a l'Argentina per l’assassinat i magnicidi del president Lluís Companys i
Jover.

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern, pel que fa al Memorial Democràtic, a:

a) Continuar-lo dotant de recursos suficients per a exercir les funcions que la llei li
encomana.
b) Donar un nou impuls, d’acord amb els ajuntaments afectats, a la Xarxa d’Espais de la
Memòria.
c) Estudiar el Decret 326/2011, del 26 d’abril, de reestructuració del Departament de
Governació i Relacions institucionals, amb l’objectiu de fer arribar als òrgans de govern
del Memorial Democràtic –Junta de Govern, Consell Assessor i Consell de Participació–
una proposta de millora, de manera que amb el consens de totes les parts faci arribar al
Govern un text que no afecti les competències d’aquest organisme establertes per la Llei
13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic, tal com es va aprovar a la Comissió
d’Afers Institucionals el 2 d’octubre de 2013.
d) Incrementar el suport a l’activitat de les entitats memorialistes.
e) Dotar-lo d’un local o seu estable al centre de Barcelona que pugui acollir les seves
activitats, més enllà de la simple gestió administrativa.

10. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Donar suport a l’acord de l’Ajuntament de Barcelona del 16 de maig de 2013 que
reclama al Govern de l’Estat que li cedeixi de manera incondicionada l’edifici de la
Direcció General de la Policia situat a la via Laietana, 43, per a destinar-lo a equipament
de memòria democràtica, i a fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per
a aconseguir la cessió.
b) Iniciar negociacions amb l’Ajuntament de Barcelona per a impulsar conjuntament un
projecte per a convertir l’edifici de la via Laietana, 43, en un equipament de memòria
democràtica.

Palau del Parlament, 10 d'octubre de 2013

El secretari tercer                         La presidenta del Parlament
Josep Rull i Andreu                      Núria de Gispert i Català
No hay comentarios:

Publicar un comentario