Com participar-hi


MODALITATS PER PARTICIPAR EN LA CAUSA OBERTA A L'ARGENTINA CONTRA LA REPRESSIÓ FRANQUISTA.1. Com a querellants: 


el querellant ha de ser víctima directa o tenir una relació de parentiu amb aquesta i els fets a denunciar han d'estar compresos entre els crims contra la humanitat/genocidi (assassinats, tortures, segrestos, etc.) comesos durant el període abastat per l'esmentada causa (des del 17 de juliol de 1936 fins el 15 de juny de 1977). 

Aquesta és la modalitat de participació més activa en el procés: el querellant pot impulsar la marxa del procés, sol·licitar diligències, proporcionar elements de prova, argumentar sobre aquests, i presentar recursos. 

Documentació: 

Dossier per a presentar la querella. 

A continuació us expliquem els documents que cal recaptar i la forma d'aconseguir-los. Atorgament de poder notarial, que cada persona atorga als advocats per a la gestió de la querella a Buenos Aires. Aquest, document que pot ser fet en grup i així sortir més econòmic. Veure model de poder  Poder notarial especial per a plets atorgat davant notari, amb la postil·la de l'Haia, per a ser presentat davant el jutjat argentí que tramita la causa 4591/10 caratulada "NN s / genocidi "del Jutjat Nacional en el Criminal i Correccional Federal número 1 - Secretaria n º 1, de la ciutat de Buenos Aires - República Argentina. 

Els advocats actuants en aquest moment són els següents:
David Baigún; màxim Castex, Ricardo Daniel Huñis; Ana Messuti; Carlos Alberto Slepoy i Beinusz Szmukler, tots ells amb domicili professional a Avda Corrents 1515-2 ª A - ciutat de Buenos Aires - República Argentina i número de telèfon 4374 5507, i Héctor Luis Trajtemberg i Carlos Mariano Zamorano, tots dos amb domicili professional a Avda Corrents 1785-2 º C - ciutat de Buenos Aires - República Argentina i número de telèfon 4371 3939.)

-Testimoni. Text explicatiu de les raons per les quals es presenta la querella. El querellant pot ser: el propi represaliat, un familiar, una persona que hagi conviscut amb el represaliat (en aquest cas ha de demostrar mitjançant algun certificat la convivència), i fins i tot una Associació com a tal (en aquest cas han d'estendre's els documents específics). Com a orientació, posem quatre exemples-plantilla diferents ja lliurats a Buenos Aires: el d'una vídua, testimoni vídua Laspiur; el d'un germà, testimoni Arrizabalaga; el d'un represaliat directe, testimoni Gesalaga; i el d'una Associació (en aquest cas, per facilitar la seva còpia, estan en format “word”: certificat Junta i testimoni Associació). Pots baixar la Plantilla en blanc per al testimoni personal, també en format “word”: Plantilla-Testimoni querella

El testimoniatge personal ha de contenir:

DOCUMENTS A RECAPTAR COM A QUERELLANT

1.- Atorgament de poder, que cada persona atorga als advocats per a la gestió de la querella a Buenos Aires i Madrid.
Un poder especial per a plets atorgat davant notari, amb la postil · la de l'Haia, per a ser presentat davant el jutjat argentí que tramita la causa 4591/10 caratulada "NN s / genocidi "del Jutjat Nacional en el Criminal i Correccional Federal número 1 - Secretaria n º 1, de la ciutat de Buenos Aires - República Argentina. Els advocats actuants en aquest moment són els següents:
David Baigún; màxim Castex, Ricardo Daniel Huñis; Ana Messuti; Carlos Alberto Slepoy i Beinusz Szmukler, tots ells amb domicili professional a Avda Corrents 1515-2 ª A - ciutat de Buenos Aires - República Argentina i número de telèfon 4374 5507, i Héctor Luis Trajtemberg i Carlos Mariano Zamorano, tots dos amb domicili professional a Avda Corrents 1785-2 º C - ciutat de Buenos Aires - República Argentina i número de telèfon 4371 3939.

2.- Testimoni, text explicatiu de les raons per les quals es presenta la querella. Ha de contenir:

2.1.- Les dades d'identificació personal, acompanyats de fotocòpies de les partides de naixement (o llibre de família) que acrediten la relació de parentiu amb la víctima directa en el cas de familiars.

2.2.- Un relat clar i precís dels fets de què es va ser víctima: detenció (BPS, Guàrdia Civil, Brigada Criminal ...); tortures i / o vexacions; judici (TOP, Consell de Guerra) anomalies i faltes en el seu desenvolupament; presons per les quals es va passar, sancions i represàlies, vagues de fam, etc. Procurant que els esdeveniments estiguin ordenats cronològicament. És convenient que l'escrit no sigui extens, però si ha de ser exhaustiu.

2.3.- Identificació si es pogués dels repressors, dels policies als carcellers passant pels jutges i fiscals.

2.4.- Citar companys amb els quals es va compartir qualsevol d'aquestes presses, assenyalant els fets dels que van ser víctimes i els seus responsables.

2.5.- Assenyalar si s'han fet gestions, de caràcter judicial o administratiu, per obtenir informació, reparació dels danys, la identificació dels seus responsables, etc. I el resultat d'aquestes.

2.6.- Si no es tinguessin proves com les assenyalades, sinó només coneixement general dels fets, pot presentar igualment la querella. No obstant això, encara que no es puguin obtenir aquests testimonis, donat el context en què es van cometre els fets (crims contra la humanitat / genocidi), és admissible la descripció dels mateixos per part del querellant.

3.- Documents acreditatius que permeten provar els fets que es denuncien, encara que alguns d'ells només podran narrar (no donen certificats de tortures), per a aquests últims seran importants els testimonis concurrents de dues o més persones sobre un mateix fet, un mateix lloc de detenció, un mateix torturador, etc.

Documents (compulsats per l'organisme pertinent perquè el declarant pugui guardar els originals), com ara partides de naixement i defunció de la víctima, si s'escau, documents que acrediten el parentiu del denunciant, si la víctima és un familiar; sentència de mort és el cas; sumaris judicials o de Consells de Guerra; constància dels llocs en què hagi estat detingut (la víctima directa o el familiar), testimonis dels fets, si n'hi ha, amb indicació en aquest cas de les seves dades personals i domicili perquè puguin ser citats pel Jutjat i, en general, qualsevol element de prova que sigui útil per acreditar els fets.

Documents pertinents i la forma d'aconseguir-los:

A. - Informes policials. (Sobre la detenció: Filiació; informes d'entrada i sortida de DGS, comissaria; acta de declaració si es vol, qualsevol document que pugui servir a aquest efecte)

Els expedients policials es troben a l'Arxiu Històric Nacional:

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Archivo Histórico Nacional
c/. Serrano, 115 - 28006 Madrid.
E-mail: 
ahn@mecd.es
Teléfono. 91 768 85 18

En el cas de viure a Madrid el millor és passar-se per Serrano, 115 i recollir el que interessi. Si es fa la gestió des de fora de Madrid, es poden aconseguir enviant una sol·licitud per correu electrònic a ahn@mecd.es o esperanza.adrados@mcu.es, amb una petició a la Secció de Reproducció de Documents, facilitant adreça postal completa i una fotocòpia del DNI

Un model d’instancia a presentar podria ser:

Mi nombre es………………………., con DNI……………… Durante el franquismo fui detenido y encarcelado en…… ocasiones. Es mi intención obtener copia de los informes policiales y del conjunto de la información que sobre mi persona pueda existir en ese archivo. Solicito se me envíe dicha documentación o información sobre las gestiones pertinentes para conseguirla

Atentamente

(firma)


B. - Sentència del TOP o Consell de Guerra (2)

L'adreça per realitzar les gestions és la següent:

Víctor García Herrero
Servicio de Referencias
Centro Documental de la Memoria Histórica C/ Gibraltar, 2
37008 Salamanca (España)
Teléfono.: (34) 92 321 25 35 / 92 321 28 45
Fax: (34) 92 326 47 30
E-Mail: 
cdmh@mcu.es

Per obtenir la fotocòpia de l'expedient cal enviar un correu a cdmh@mcu.es indicant nom i cognoms, adreça postal completa, telèfon de contacte i número d'identificació fiscal o passaport. Per acreditar la identitat, cal remetre una còpia escanejada del DNI o passaport en arxiu adjunt, o bé una fotocòpia per correu ordinari a l'adreça indicada a dalt.

Les còpies s'envien per correu certificat. Un cop realitzades les mateixes, el Centre es posa en contacte indicant la quantitat a ingressar i el compte bancari en què s'ha de fer l'ingrés. Les despeses d'enviament i bancaris van a càrrec del sol·licitant.B. - Certificat de la DGIP sobre el temps transcorregut a la presó

La gestió d'Institucions Penitenciàries és la següent:
Per certificats per haver patit presó cal adreçar a la Direcció. General d'Institucions Penitenciàries;

i seguir les seves instruccions. És el paper que estem trigant més en aconseguir, es pot enviar l'expedient sense ell i completar en un segon enviament.

En qualsevol cas, no és imprescindible tenir "tots els papers". Si ho necessiteu, podem donar-vos un cop de mà per resoldre problemes puntuals.

Resum requisits:- Les dades d'identificació personal.

-Un relat clar i precís dels fets, procurant que els esdeveniments estiguin ordenats cronològicament. És convenient que l'escrit no sigui extens, però sí ha de ser exhaustiu en els fets:
-Dates, llocs de detenció i qui (BPS, Guàrdia Civil…)
-Dates i llocs de tortures i/o vexacions, a poder ser amb noms de torturadors.
-Dates i llocs de judicis (TOP, Consell de Guerra), amb anomalies i faltes en el seu desenvolupament, noms de jutges, etc., i quines condemnes de presó, multes, etc. va tenir.
-Dates i presons per les quals es va passar, sancions i represàlies, vagues de gana, etc., a poder ser amb noms de carcellers.
-Dates i relació de béns confiscats, si els va haver-hi, i noms dels tribunals o jutges que ho van decidir.
-Dates i llocs d'acomiadaments laborals per represàlies polítiques…
-Les companyes i companys amb els quals es va compartir qualsevol d'aquestes presses, assenyalant els fets dels quals van ser víctimes i els seus responsables.
-Assenyalar si s'han realitzat gestions, de caràcter judicial o administratiu, per obtenir informació, reparació dels danys, la identificació dels seus responsables, etc. I el resultat de les mateixes.
-Qualsevol altre fet que sigui pertinent per a la recerca, que ens afecti personalment o a tercers.Documents acreditatius, han de servir per provar els fets que es denuncien, encara que alguns d'ells només podran narrar-se (no donen certificats de tortures). Per a aquests últims seran importants els testimoniatges concurrents de dos o més persones sobre un mateix fet, un mateix lloc de detenció, un mateix torturador, etc.

Documents que pots tenir a casa o els teus advocats: Sumaris, sentències, multes, comunicacions de presó, negatives d'indult, certificat compliment condemna, etc.

Alguns documents pertinents i la forma d'aconseguir-los: Pots imprimir aquest document: passos documentació oficial IMPORTANT: No és imprescindible atendre a tot el que aquí es relaciona, ni tenir “tots els papers”, però com més documentada presentem la querella, més difícil serà que sigui rebutjada per defecte de forma.


                                                2. Com a denunciants: 

pot presentar una denúncia davant la jutgessa encarregada de la causa tota persona que es consideri lesionada per un dels fets esmentats en el paràgraf 1), o que, sense haver estat víctima del mateix, tingui notícies de la seva comissió. 

Aquesta forma és similar a la de Querellant, però sense necessitat d'atorgar poders notarials. Però en la resta cal realitzar el mateix: Testimoniatge de la denúncia i Documentació.


MODEL PER A DENÚNCIES.El abajo firmante (los abajo firmantes):

Don (Doña) xxx, mayor de edad (pueden ser varias personas, en cuyo caso deben figurar los nombres y datos de cada uno), con DNI número xxx, y domicilio en xxx, se presenta ante el Cónsul de la República Argentina en (ciudad), (país), a efectos de denunciar, en el marco de la causa Nº 4.591/10, caratulada “N.N. S/ GENOCIDIO”, que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de la Argentina, los hechos que tuvieron lugar en  (indicar el lugar de los hechos) el (fecha) o durante el (período comprendido entre  xxx y xxx).

(La denúncia pot referir-se a fets dels quals van ser víctimes familiars del denunciant, del que va ser víctima personal el denunciant o dels quals el denunciant va ser testimoni. Deixant clar a quina modalitat correspón el seu cas).

En l'Anex I de la present denúncia, s'ha d'acompanyar la documentació que li dona suport i que enumerem a continació:

I. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

[S'ha d'enumerar tota la documentació que es presenta, començant pels documents d'identitat)

II. EXPOSICIÓ DELS FETS DENUNCIATS

[L'exposició deu fer-se amb la més gran claredat i precisió possible. No deu ser massa extensa, però ha de descriure fidelment els fets denunciats. Quan es faci referència a un fet basat en un document, deu indicar-se el número adjudicat al document en l'apartat de "documentació adjunta"). 

(És molt important que s'identifiqui el responsable o responsables dels delictes que es descriuen, si en coneixem aquesta informació, sigui quin sigui el temps transcorregut des de que es van cometre).FIRMA (S) (IMPORTANT: La signatura del document es farà exclusivament davant del cònsol o del representant escollit per aquest)PREGUNTES FREQÜENTS


1-     ¿Si sóc querellant, puc posar una denúncia pels mateixos fets?

No: el dos procediments són excloents. Però  pots denunciar altres fets dels quals tinguis coneixements i particular interès en denunciar.


2-     ¿Puc denunciar algun fet que no m'hagi passat a mi personalment?

Sí, pots.

3-     ¿Puc denunciar en qualsevol consolat?

Sí. Per a les denúncies no existeix limitació geogràfica. Això ens han informat al Consolat argentí a Madrid, però si has de dirigir-te a qualsevol altre, que no sigui el del teu domicili, seria convenient posar-te en contacte amb aquest per a que t'ho confirmin.

4-     ¿S'haurà de pagar alguna despesa per a denunciar?

No. El Consolat té instruccions de no cobrar les taxes consulars.


5-     Després de posar la meva denúncia: ¿a més a més he de testificar?
En el moment de la presentació al Consolat no és necessari. No es pot descartar que si la denúncia revesteix particular interès en el curs del procediment la Jutgessa prengui la decisió de prendre declaració, en aquest cas, es buscarà la manera de fer-ho més s pel denunciant (per exemple, la teleconferència).


6-     A més de la denúncia escrita i els seus anexos, he de portar més documentació al Consolat?

Només el teu DNI. En cas de què es denunciïn fets relacionats amb algun familiar, s'ha de presentar documentació que acrediti el vincle de parentiu.

7-     ¿Hi ha algun advocat de la causa que em pugui ajudar si em sorgeixen dubtes?
Sí, pots dirigir-te a Ana Messuti (anamessuti@gmail.com) o a Carlos Slepoy (carlosslepoy@vergara25abogados.com)


        8.    ¿He de presentar originals dels documents o es possible presentar fotocòpies?
                 Es poden presentar fotocòpies compulsades.


                                                3. Com a adherents: 

qualsevol persona que desitgi manifestar el seu suport a aquesta causa. Formulari d'adhesió

Document per a adherents Aquest document es té que presentar amb paper (no serveix formats digitals) i en castellà, perquè s'ha de presentar a Argentina.Per a més informació i aclaracíons, facilitem els correus electrònics del advocats del cas:


 - Carlos Slepoy: carlosslepoy@vergara25abogados.com

 - Ana Messuti: anamessuti@gmail.com

Les entitats, legalment contituïdes, també poden presentar querelles sobre els coneixements que tinguin d'algun fet abans esmentat durant la dictadura feixista de Franco.
Castellà - Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo


MODALIDADES PARA PARTICIPAR EN LA CAUSA ABIERTA EN ARGENTINA CONTRA LA REPRESIÓN FRANQUISTA.1. Como querellantes: el querellante debe ser víctima directa o tener una relación de parentesco, de cualquier grado que sea, con la víctima de hechos que puedan estar comprendidos entre los crímenes contra la humanidad/genocidio (asesinatos, torturas, secuestros, etc.) cometidos durante el período abarcado por la mencionada causa (desde el 17 de julio de 1936 y hasta el 15 de junio de 1977). Esta es la modalidad de participación más activa en el proceso: el querellante puede impulsar la marcha del proceso, solicitar diligencias, proporcionar elementos de prueba, argumentar sobre ellos, y presentar recursos. Aquellos que ya hayan presentado la querella deberán ratificarla ante la jueza durante su visita.

  • Documentación: Dossier para presentar la querella. A continuación os explicamos los documentos que hay que recabar y la forma de conseguirlos.
  • Otorgamiento de poder notarial, que cada persona otorga a los abogados para la gestión de la querella en Buenos Aires y su ciudad de residencia. Conviene organizar grupos de querellantes por pueblos para llevarlos al notario y salga más barata la factura de la Notaría. Ver modelo de poder (en formato “word” para poder facilitar en la notaría la copia del texto): Poder notarial
  • Testimonio, texto explicativo de las razones por las cuales se presenta la querella. El querellante puede ser: el propio represaliado, un familiar, una persona que haya convivido con el represaliado (en este caso debe demostrar mediante algún certificado la convivencia), e incluso una Asociación como tal (en este caso deben extenderse los documentos específicos). Como orientación, ponemos cuatro ejemplos-plantilla diferentes ya entregados en Buenos Aires:  el de una viuda, test. viuda Laspiur; el de un hermano, test. Arrizabalaga; el de un represaliado directo, test. Gesalaga; y el de una Asociación (en este caso, para facilitar su copia, están en formato “word”: certificado Junta y testimonio Asociación). Puedes bajar la Plantilla en blanco para el testimonio personal, también en formato “word”: Plantilla-Testimonio querella
El testimonio personal debe contener:

- Los datos de identificación personal.
-Un relato claro y preciso de los hechos, procurando que los acontecimientos estén ordenados cronológicamente. Es conveniente que el escrito no sea extenso, pero sí debe ser exhaustivo en los hechos:
-Fechas,  lugares de detención y quién (BPS, Guardia Civil…)
-Fechas y lugares de torturas y/o vejaciones, a poder ser con nombres de torturadores.
-Fechas y lugares de juicios (TOP, Consejo de Guerra), con anomalías y faltas en su desarrollo, nombres de jueces, etc., y qué condenas de prisión, multas, etc. tuvo.
-Fechas y cárceles por las que se pasó, sanciones y represalias, huelgas de hambre, etc., a poder ser con nombres de carceleros.
-Fechas y relación de bienes confiscados, si los hubo, y nombres de los tribunales o jueces que lo decidieron.
-Fechas y lugares de despidos laborales por represalias políticas…
-Los compañer@s con los que se compartió cualquiera de estas tropelías, señalando los hechos de los que fueron víctimas y sus responsables.
-Señalar si se han realizado gestiones, de carácter judicial o administrativo, para obtener información, reparación de los daños, la identificación de sus responsables, etc. Y el resultado de las mismas.
-Cualquier otro hecho que se estime pertinente para la investigación, que nos afecte personalmente o se refiera a otros.
  • Documentos acreditativos, deben servir para probar los hechos que se denuncian, aunque algunos de ellos sólo podrán narrarse (no dan certificados de torturas). Para estos últimos serán importantes los testimonios concurrentes de dos o más personas sobre un mismo hecho, un mismo lugar de detención, un mismo torturador, etc.
  • Documentos que puedes tener en casa o tus abogados: Sumarios, sentencias, multas, comunicaciones de prisión, negativas de indulto, certificado cumplimiento condena, etc.
  • Algunos documentos pertinentes y la forma de conseguirlos:  Puedes imprimir este documento: pasos documentación oficial IMPORTANTE: No es imprescindible atender a todo lo aquí relacionado, ni tener “todos los papeles”, pero cuanto más documentada presentemos la querella, menos excusas tendrán para rechazarla.
2. Como denunciantes:  puede presentar una denuncia ante la jueza encargada de la causa toda persona que se considere lesionada por uno de los hechos mencionados en el párrafo 1), o que, sin haber sido víctima del mismo, tenga noticias de su comisión. Deberán ratificar la denuncia ante la Jueza.
Esta forma es similar a la de Querellante, pero sin necesidad de otorgar poderes notariales. Pero en el resto hay que realizar lo mismo: Testimonio de la denuncia y Documentación Acreditativa que se pueda. Puedes bajar la Plantilla en blanco para el testimonio personal, en formato “word”: Plantilla Testimonio-denuncia

3Como adherentes: cualquier persona que desee manifestar su apoyo a esta causa. Formulario de adhesión

No hay comentarios:

Publicar un comentario