jueves, 17 de abril de 2014

COMUNICAT DE LA XARXA CATALANA I BALEAR DE SUPORT A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA ELS CRIMS DEL FRANQUISME.
Després de les notícies aparegudes el dia 15 d’abril en diversos mitjans de comunicació sobre la roda de premsa del president del Casal Argentí a Barcelona, senyor Diego Arcos, en la seva presentació de la denominada querella argentina contra els crims del franquisme, volem deixar constància del següent:

- Que el president del Casal Argentí de Barcelona no representa els querellants organitzats en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua) de la qual forma part la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina.

- Que aquest senyor no està autoritzat, ni avalat pels querellants, ni pels advocats que els representen a l'estat espanyol, per parlar en el seu nom.

- Que no mantenim cap relació, ni organitzativa, ni de qualsevol altre tipus, amb aquest senyor, i que en cap cas és impulsor d’aquesta querella.

- Que la querella argentina és un tema molt seriós i sensible per a víctimes i familiars i no es pot permetre que es desvirtuï fent difusió d'informacions que falten a la veritat. Per aquest motiu ens desmarquem totalment de les declaracions atribuïdes pels mitjans a aquest senyor.

- Que la querella argentina és un procediment judicial que es va iniciar el 14 d’abril de 2010 amb la presentació de la primera querella i que es tramita al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires per la jutgessa María Romilda Servini de Cubría. Un procés, per tant, subjecte a la llei, on s'acusa de crims de lesa humanitat concrets a persones de la dictadura franquista amb nom i cognoms, sota prova documental o testimoniatge directe.

- Que són benvingudes totes les mostres de suport i ajuda a la querella argentina, a títol personal i col·lectiu, però sempre a favor de les víctimes i els seus familiars, de la veracitat de la informació transmesa i del respecte al treball de molts anys dels querellants.

- Que agraïm les mostres de solidaritat de col·lectius, organitzacions, institucions i moviments socials i als milers de particulars que ja s'han adherit a la querella argentina signant el seu suport.

- Que confiem a continuar comptant amb el suport i difusió d'aquesta querella en la qual víctimes, familiars i afins han invertit temps, treball i il·lusió amb l'esperança de trobar justícia. La mateixa justícia que sistemàticament ens ha negat l'estat espanyol, en un marc d'impunitat del franquisme, que segueix tancant totes les portes a la veritat, la justícia i la reparació.

Barcelona 17 d’abril de 2014.


COMUNICADO DE LA XARXA CATALANA I BALEAR DE SUPORT A LA QUERELLA ARGENTINA CRIMS DEL FRANQUISME.


Después de las noticias aparecidas el día 15 de abril en varios medios de comunicación sobre la rueda de prensa del presidente del Casal Argentino en Barcelona, señor Diego Arcos, en su presentación de la denominada querella argentina contra los crímenes del franquismo, queremos dejar constancia del siguiente:

- Que el presidente del Casal Argentino de Barcelona no representa los querellantes organizados en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua) de la cual forma parte la Red Catalana y Balear de Apoyo a la Querella Argentina.

- Que este señor no está autorizado, ni avalado por los querellantes, ni por los abogados que los representan en el estado español, para hablar en su nombre.

- Que no mantenemos ninguna relación, ni organizativa, ni de cualquiera otro tipo, con este señor, y que en ningún caso es impulsor de esta querella.

- Que la querella argentina es un tema muy serio y sensible para víctimas y familiares y no se puede permitir que se desvirtúe haciendo difusión de informaciones que faltan a la verdad. Por este motivo nos desmarcamos totalmente de las declaraciones atribuidas por los medios a este señor.

- Que la querella argentina es un procedimiento judicial que se inició el 14 de abril de 2010 con la presentación de la primera querella y que se tramita al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires por la jueza María Romilda Servini de Cubría. Un proceso, por lo tanto, sujeto a la ley, donde se acusa de crímenes de lesa humanidad concretos a personas de la dictadura franquista con nombre y apellidos, bajo prueba documental o testimonio directo.

- Que son bienvenidas todas las muestras de apoyo y ayuda a la querella argentina, a título personal y colectivo, pero siempre a favor de las víctimas y sus familiares, de la veracidad de la información transmitida y del respecto al trabajo de muchos años de los querellantes.

- Que agradecemos las muestras de solidaridad de colectivos, organizaciones, instituciones y movimientos sociales y a los miles de particulares que ya se han adherido a la querella argentina firmando su apoyo.

- Que confiamos a continuar contando con el apoyo y difusión de esta querella en la cual víctimas, familiares y afines han invertido tiempos, trabajo e ilusión con la esperanza de encontrar justicia. La misma justicia que sistemáticamente nos ha negado el estado español, en un marco de impunidad del franquismo, que sigue cerrando todas las puertas a la verdad, la justicia y la reparación.


Barcelona 17 de abril de 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario